Wonen, Welzijn en Zorg

Leden van de kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg houden zich onder andere bezig met thema’s als beschermd/begeleid wonen, maatschappelijke opvang, mantelzorg, vrijwilligerswerk, cliëntervaringsonderzoek, huishoudelijke hulp en verzorging, individuele voorzieningen en de Wmo. Met elkaar wisselen we uit wat we zien, weten en horen over een bepaald onderwerp. 

Binnen de kerngroep spreken we over sociale verbondenheid, zelfredzaamheid, minder eenzaamheid, sociale woningbouw, leefstijl en leefomgeving, mentale en fysieke gezondheid, vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven. 

De kerngroep Wonen, Welzijn en Zorg vergadert eens in de twee maanden (de andere maand vergadert de hele adviesraad samen) en bestaat momenteel uit zes leden, inclusief de kerngroepvoorzitter.