Missie ASDW

De ASDW vormt een – gevraagde én ongevraagde – adviserende schakel tussen inwoners en gemeentebestuur van Westland bij beleidsopgaven in het sociaal domein. Ze doet dit vanuit haar intrinsieke motivatie om een bijdrage te leveren aan het versterken van een leefbare, inclusieve samenleving. Het welbevinden van ‘de’ mens staat centraal.

De adviesraad doet haar werk onafhankelijk van politieke voorkeuren en andere overtuigingen.

 

Visie ASDW

De ASDW richt zich op lokale beleidsprocessen. Zij zet zich met overtuiging in om de kracht van burgerparticipatie, structuren, beleid en lokale initiatieven binnen het sociaal domein te versterken. Daarbij moet vaak ingespeeld worden op nieuwe lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen.

De ASDW is een netwerkorganisatie van een team met veel partners en vervult verschillende rollen: aanjager, initiator, vertaler, brievenbus en klankbord voor de ideeën die leven bij inwoners en organisaties. Iedereen die zich betrokken voelt, kan zijn of haar deskundigheid en ervaring inbrengen in de netwerkorganisatie, zodat (ongevraagde) adviezen aan het college van B&W en aan de (organisaties in) Westland kunnen steunen op draagvlak vanuit de praktijk. In feite zijn daarmee in onze visie alle inwoners van Westland, al dan niet verenigd en vertegenwoordigd door formele en informele netwerken, partner van de adviesraad.

De adviesraad wil door het gemeentebestuur tijdig en proactief geïnformeerd en betrokken worden, bijvoorbeeld door vroegtijdig mee te denken over speerpunten van beleid op het sociaal domein.