Werkwijze

We adviseren de gemeente (het college van B&W) gevraagd en ongevraagd over beleid(svoornemens), over de uitvoering en evaluatie van beleid. Vanzelfsprekend hebben we signalen uit de samenleving nodig om een gevraagd of ongevraagd advies te geven. Daarom leggen we zelf actief contact met inwoners die ervaringen hebben met gemeentelijke voorzieningen. Veel van onze leden hebben een groot netwerk binnen de gemeente. Daarnaast hebben we contact met formele en informele organisaties, platforms, belangenbehartigers, met kerken en moskeeën. En met inwoners met een speciale deskundigheid, die ingeschakeld kunnen worden als het nodig is. Zo hebben we als het ware een schil van deskundigen gebouwd rondom de adviesraad. 

Iedere maand vergadert de adviesraad: de ene maand met alle leden samen, de andere maand vindt het overleg plaats binnen de afzonderlijke kerngroepen. Als de gemeente nieuw beleid ontwikkelt, dan komt er een verzoek tot een gevraagd advies richting de adviesraad. De signalen die de afzonderlijke leden hebben opgedaan in hun netwerk kunnen als voeding dienen voor deze adviezen. Soms geeft een afzonderlijke kerngroep advies aan de gemeente, maar vaak ook merken we dat adviezen betrekking hebben op thema’s uit verschillende kerngroepen. Op zo’n moment werken de kerngroepen samen aan een advies. 

Het komt ook voor dat we bepaalde thema’s zelf agenderen, door een ongevraagd advies aan de gemeente. Daarnaast nodigen we regelmatig beleidsmedewerkers en/of wethouders uit om aanwezig te zijn tijdens onze vergaderingen. Anderzijds zoeken beleidsmedewerkers ons steeds vaker actief op om uitleg te geven over een beleidsvoornemen of om ons te raadplegen. Door deze manier van samenwerken kunnen we ook mondeling – en vaak aan de voorkant van een beleidsproces – signalen en informatie delen met de gemeente. 

Het college van B&W reageert schriftelijk op de adviezen van de ASDW en betrekt deze adviezen al dan niet bij het te voeren beleid. De adviezen en de reacties van het college worden altijd aan de gemeenteraad gestuurd zodat deze betrokken kunnen worden bij het politieke debat.

Suggestie doorgeven?