Adviezen en reacties 2021


Hieronder vindt u recente gevraagde en ongevraagd adviezen vanuit de adviesraad.
Het College van B&W reageert schriftelijk op de adviezen van de ASDW en betrekt deze adviezen al dan niet bij het te voeren beleid. De adviezen en de reacties van het College worden altijd aan de gemeenteraad gestuurd zodat deze betrokken kunnen worden bij het politieke debat.

Visie Wonen, Welzijn en Zorg

Lokale Educatieve Agenda (LEA)

Beleidsregels Wet Inburgering 2021

Respijtzorg

Inkoopvisie Wmo Ondersteuning H4

Informeel pgb-tarief Jeugdwet

Aanpassing computerregeling

Regiovisie Transformatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Aanpassing verordening Individuele Studietoeslag gemeente Westland 2017

Regiovisie Jeugdzorg H10

Aanpassing WMO verordening treden huishoudelijke ondersteuning

Bijzondere Bijstand

Regionale (ambtelijke) afstemming

Beleidsregels Bijzonder Bijstand en Individuele Inkomenstoeslag 2018

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Krediethypotheek

 

Adviezen en reacties 2020