Wonen, Welzijn en Zorg

Deze kerngroep bestaat uit vrijwilligers die wonen in het Westland, en kennis hebben van welzijn, wonen en zorg, en alle overige zaken die vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

De kerngroep WWZ richt zijn aandacht op de uitvoering van de plannen van de gemeente, en dan met name op sociale verbondenheid, zelfredzaamheid, minder eenzaamheid, sociale woningbouw, leefstijl en leefomgeving, mentale en fysieke gezondheid, vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven.

Daarnaast is de kerngroep actief om informatie vanuit burgers, beroepsorganisaties en vrijwilligers te peilen om voorafgaand aan de uitvoering van de plannen van de gemeente, en nadat deze plannen zijn uitgevoerd, te volgen of die plannen hun doel behalen.

De kerngroep WWZ is deskundig op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, mantelzorg, vrijwilligerswerk, cliëntervaringsonderzoek, huishoudelijke hulp toelage, huishoudelijke verzorging, individuele voorzieningen, Wmo 2015, PGB en eigen bijdrage. Wij vertegenwoordigen de belangen van de inwoners van Westland die te maken hebben met deze onderwerpen. Bij het vormen van het gemeentebeleid zijn wij betrokken en geven B&W gevraagd en ook ongevraagd advies.