Werk en Inkomen

Deze kerngroep bestaat uit vrijwilligers die wonen in Westland en kennis hebben van Werk en Inkomen, waaronder de Participatiewet, WSW, het minimabeleid en schuldhulpverlening.

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Deze wet moet er voor zorgen dat meer mensen werk vinden.
Dit betekent meer banen voor mensen met arbeidsbeperking (banenafspraak), stimulering werkgevers m.b.t. het aannemen mensen met arbeidsbeperking en beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking.
Ook de gemeentelijke Bijstand valt onder de Participatiewet. Hierop heeft men recht als men aan bepaalde voorwaarden voldoet en niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in het levensonderhoud te voorzien.
Tevens valt de Wajong onder deze wet. Men heeft recht op Wajong als men voor hun 18e of tijdens hun studie een ziekte of handicap heeft gekregen en duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. Dit betekent dat men nooit meer kan werken.

De kerngroep W&I richt zijn aandacht op het beleid en op de uitvoering van de plannen van de gemeente voor wat betreft bovenstaande onderdelen in de breedste zin des woords. Dit betekent dat we, samen met de andere kerngroepen, ook kijken naar sociale verbondenheid, zelfredzaamheid, minder eenzaamheid, sociale woningbouw, leefstijl en leefomgeving, mentale en fysieke gezondheid, vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven.

Tevens verzamelt de kerngroep actief informatie vanuit burgers, beroepsorganisaties en vrijwilligers om te peilen of de voorgenomen gemeentelijke beleidsplannen consistent zijn en geen grote negatieve gevolgen hebben. Ook houdt de kerngroep de vinger aan de pols m.b.t. de uitvoering van de voorgenomen plannen en reageert hier eventueel op als de doelen niet gehaald worden.

Meedoen in een baan betekent veel voor mensen: financiële zelfstandigheid, sociale contacten, een duidelijke dagstructuur, meer welbevinden. Dit geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, ook zij moeten naar vermogen mee kunnen doen. Wij zetten ons in voor de belangen van de inwoners van Westland die te maken hebben met deze onderwerpen. Bij het beoordelen van het gemeentebeleid zijn wij betrokken en geven B&W gevraagd, maar ook ongevraagd advies.