Menu Sluiten

Werk en Inkomen

Leden kerngroep Werk en Inkomen:

Deze kerngroep bestaat uit vrijwilligers die wonen in Westland en kennis hebben van Werk en Inkomen, waaronder de Participatiewet, het minimabeleid en schuldhulpverlening.

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. De gemeenten zijn jaarlijks verplicht om de voorziening beschut werk aan te bieden aan personen die daarop zijn aangewezen.

De kerngroep W&I richt zijn aandacht op het beleid en op de uitvoering van de plannen van de gemeente, en dan met name op  sociale verbondenheid, zelfredzaamheid, minder eenzaamheid, sociale woningbouw, leefstijl en leefomgeving, mentale en fysieke gezondheid, vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven.

Daarnaast is de kerngroep actief om informatie vanuit burgers, beroepsorganisaties en vrijwilligers te peilen om voorafgaand aan de uitvoering van de plannen van de gemeente, en nadat deze plannen zijn uitgevoerd, te volgen of die plannen hun doel behalen.

De werkgroep Werk, inkomen, armoedebeleid en schuldhulpverlening is deskundig op het gebied van de participatiewet, Wsw, schuldhulpverlening en armoedebeleid. Onder de participatiewet vallen de loonkostensubsidie, loonwaardebepaling, beschut werken, uitkering, arbeids- en reïntegratieverplichting, tegenprestatie, maatregelen arbeidsverplichting, individuele inkomenstoeslag, individuele scholingstoeslag, Wet Taaleis, bijzondere bijstand, kostendelersnorm, categoriale bijzondere bijstand, armoedebeleid, zoektijd 27+, vier weken zoektijd, langdurigheidstoeslag, uitkering alleenstaande ouders, arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen, clïentondersteuning, opleggen maatregelen, ernstige misdragingen, kostendelersnorm in de IOAZ en IOAW en schuldhulpverlening. Meedoen in een baan betekent veel voor mensen: financiële zelfstandigheid, sociale contacten, een duidelijke dagstructuur, meer welbevinden. Dit geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, ook zij moeten naar vermogen mee kunnen doen. Wij vertegenwoordigen de belangen van de inwoners van Westland die te maken hebben met deze onderwerpen. Bij het vormen van het gemeentebeleid zijn wij betrokken en geven B&W gevraagd en ook ongevraagd advies.